Corporate Governance
01
Board of Directors
 • Liu Zhongyun ---------- Chairman
 • Chen Xikun ---------- Vice Chairman, Executive Director
 • Yuan Jianqiang ---------- Executive Director, General Manager
 • Lu Baoping ---------- Director
 • Fan Zhonghai ---------- Director
 • Wei Ran ---------- Director
 • Xiao Yi ---------- Director
 • Jiang Bo ---------- Independent Non-Executive Director
 • Pan Ying ---------- Independent Non-Executive Director
 • Chen Weidong ---------- Independent Non-Executive Director
 • Dong Xiucheng ---------- Independent Non-Executive Director
02
Board of Supervisors
 • Li Wei ---------- Chairman of Supervisory Committee
 • Du Jiangbo ---------- Supervisor
 • Zhai Yalin ---------- Supervisor
 • Zhang Qin ---------- Supervisor
 • Zhang Jianbo ---------- Supervisor
 • Zhang Hongshan ---------- Supervisor
 • Chen Weiguo ---------- Supervisor
03
Senior Management Team
 • Yuan Jianqiang ---------- General Manager
 • Zhang Jinhong ---------- Deputy Manager
 • ZuoYaojiu ---------- Deputy Manager
 • Zhang Jinhong ---------- Deputy Manager
 • Li Tian ---------- CFO
 • Li Honghai ---------- Secretary to the Board
04
Committees of the Board
  01 / Strategy Committee
 • Chairman: Mr. Liu Zhongyun
 • Vice Chief Officer: Mr. Chen Xikun
 • Committee Members:Mr. Yuan Jianqiang
 • Committee Members:Mr. Lu Baoping
 • Committee Members:Ms. Jiang Bo
  02 / Audit Committee
 • Chief Officer:Ms. Jiang Bo
 • Committee Members:Mr. Pan Ying
 • Committee Members:Mr. Chen Weidong
 • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
 • Committee Members:Mr. Xiao Yi
  03 / Remuneration Committee
 • Chief Officer:Mr. Pan Ying
 • Committee Members:Mr. Fan Zhonghai
 • Committee Members:Ms. Jiang Bo
 • Committee Members:Mr. Chen Weidong
 • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng