Corporate Governance
01
Board of Directors
 • Mr. Chen Xikun ---------- Chairman
 • Mr. Fan Zhonghai ---------- Director
 • Mr. Wei Ran ---------- Director
 • Mr. Zhou Meiyun ---------- Director
 • Mr. Chen Weidong ---------- Independent Non-Executive Director
 • Mr. Dong Xiucheng ---------- Independent Non-Executive Director
 • Mr. Zheng Weijun ---------- Independent Non-Executive Director
02
Board of Supervisors
 • Mr. Wang Jun ---------- Chairman of Supervisory Committee
 • Mr. Du Jiangbo ---------- Supervisor
 • Ms. Zhang Qin ---------- Supervisor
 • Mr. Sun Yongzhuang ---------- Employee Representative Supervisor
 • Mr. Zhang Bailing ---------- Employee Representative Supervisor
 • Mr. Du Guangyi ---------- Employee Representative Supervisor
03
Senior Management Team
 • Mr. Zhang jiankuo ---------- General Manager
 • Mr. Zhang Congbang ---------- Deputy Manager
 • Mr. Cheng Zhongyi ---------- CFO, Secretary to the Board
 • Mr. Sun Bingxiang ---------- Deputy Manager
 • Mr. Du Kun ---------- Deputy Manager
04
Committees of the Board
  01 / Strategy Committee
 • Chairman:Mr. Chen Xikun
 • Committee Members:Mr. Fan Zhonghai
 • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
  02 / Audit Committee
 • Chairman:Mr. Zheng Weijun
 • Committee Members:Mr. Zhou Meiyun
 • Committee Members:Mr. Chen Weidong
 • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
  03 / Remuneration Committee
 • Chairman:Mr. Chen Weidong
 • Committee Members:Mr. Fan Zhonghai
 • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
 • Committee Members:Mr. Zheng Weijun
  04 / Nominations Committee
 • Chairman:Mr. Dong Xiucheng
 • Committee Members:Mr. Chen Xikun
 • Committee Members:Mr. Chen Weidong
 • Committee Members:Mr. Zheng Weijun