Corporate Governance
01
Board of Directors
  • Mr. Chen Xikun ---------- Chairman
  • Mr. Yuan Jianqiang ---------- Director & General Manager
  • Mr. Lu Baoping ---------- Director
  • Mr. Fan Zhonghai ---------- Director
  • Mr. Wei Ran ---------- Director
  • Ms. Jiang Bo ---------- Independent Non-Executive Director
  • Mr. Chen Weidong ---------- Independent Non-Executive Director
  • Mr. Dong Xiucheng ---------- Independent Non-Executive Director
02
Board of Supervisors
  • Mr. Ma Xiang ---------- Chairman of Supervisory Committee
  • Mr. Du Jiangbo ---------- Supervisor
  • Mr. Zhai Yalin ---------- Supervisor
  • Ms. Zhang Qin ---------- Supervisor
  • Mr. Zhang Jianbo ---------- Supervisor
  • Mr. Zhang Hongshan ---------- Employee Representative Supervisor
03
Senior Management Team
  • Mr. Zhang Yongjie ---------- Deputy Manager
  • Mr. ZuoYaojiu ---------- Deputy Manager
  • Mr. Zhang Jinhong ---------- Deputy Manager
  • Mr. Xiao Yi ---------- CFO
  • Mr. Li Honghai ---------- Secretary to the Board
04
Committees of the Board
    01 / Strategy Committee
  • Chairman:Mr. Chen Xikun
  • Committee Members:Mr. Yuan Jianqiang
  • Committee Members:Mr. Lu Baoping
  • Committee Members:Ms. Jiang Bo
    02 / Audit Committee
  • Chairman:Ms. Jiang Bo
  • Committee Members:Mr. Chen Weidong
  • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
    03 / Remuneration Committee
  • Chairman:Mr. Chen Weidong
  • Committee Members:Ms. Jiang Bo
  • Committee Members:Mr. Dong Xiucheng
  • Committee Members:Mr. Fan Zhonghai